Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:55

ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ
13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴼⵍⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵉⴳ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017-2018.

ⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵓⵙⴽⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.