Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:17

ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵍⵏⵜ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵅⵛⵛⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ.
ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ
07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵖⵕⴰⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⵎⴰⵏⵏ, ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⴳ 6:30 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.