Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:49

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴰⵙⵓⵏⵙⵢⵓⵏ, ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵕⵢⵓ ⵄⴱⴷⵓ ⴱⵉⵏⵉⵜⵉⵣ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ
13 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵕⵢⵓ ⵄⴱⴷⵓ ⴱⵉⵏⵉⵜⵉⵣ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ, ⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⵙⵖⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵕⵖⴰⵏ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵄⵓ ⵉⴳⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ, ⴷ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.