Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:46

ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ/  -  
/ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⵅⵡⴰⵏ ⵉⴳⵏⴰⵙⵢⵓ ⵣⵡⵉⴷⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵔ ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ ⵎⴰⵢⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴰⵙⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴷⴰⵜ ⴰⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⵏ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵍⴱⵔⵜⵇⵉⵣ ⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵙ ⴷⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.