Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:18

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ, ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵕⴰⵚⵉⵎ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵡⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵄⵄⵉⵔⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⵓⵏⵉⵏ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⴱⵕⴰⵥⴰⴼⵉⵍ ⴳ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018 ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ, ⴷ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵏⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.