Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:43

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰⵇⴰⵜ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ , ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ « ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰⵇⴰⵜ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ » ⴷ « ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ».
ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰⵇⴰⵜ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ
06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⴳ 14 : 30 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 100 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.