Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:49

ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵊⴰⴹⴰⵕⵎⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵉⵏⵜⵍⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵊⴰⴹⴰⵕⵎⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵉⵏⵜⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.
ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵊⴰⴹⴰⵕⵎⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵉⵏⵜⵍⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)
18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ « ⵉⵔⴳⴳⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵏ » ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⵓⴳ ⵉⵙ ⴽⴰ ⵙⵙⵉⴼⴹⵏ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ, ⵓⵔ ⴷ ⵉⵙ ⴰⵢⵜ ⵓⴼⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵜⴰⵙⵎⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵉⵏⵜⵍⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴼⵙⵉⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 80 ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵉⵏⵜⵍⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ 23 ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ ⴽⴰ, ⴱⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ 13 ⵉⴼⴹ ⵙⴳ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.