Maghreb Arab Press

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ « ⴰⴼⵔⵉⵙⵉⵜⵉ »

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⴱⴷⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ « ⴰⴼⵔⵉⵙⵉⵜⵉ » ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 3 ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⵉⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⴰⵃⵕⵛ ⵏ ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ : ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ »
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ « ⴰⴼⵔⵉⵙⵉⵜⵉ »
20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⴼⴹ ⵉⵎⴷⵔⵓ ⵙⴳ ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⴷⵔⵖⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴷⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍ, ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⵉⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵏⵜ , ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵉⵔⴰ  ⴰⴼⴰ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴳ 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⴰⵣⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⴷ ⴰⵙⴷⴼ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵓⵎⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.