Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:54

ⵎⵕⴰⴽⴽⵯⵛ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵙⴳⵜⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵙⵍⵉⵃⴰ ⵉⴽⵉⵎⵢⴰⵡⵉⵏ

ⵎⵕⴽⴽⵯⵛ  -  
ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⴰⴽⴽⵯⵛ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵙⵍⵉⵃⴰ ⵉⴽⵉⵎⵢⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 38 ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴹⵍⴰⵏ.
ⵎⵕⴰⴽⴽⵯⵛ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵙⴳⵜⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵙⵍⵉⵃⴰ ⵉⴽⵉⵎⵢⴰⵡⵉⵏ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵓⵎⴰⴳⴰⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵙⵍⵉⵃⴰ ⵉⴽⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵙⵍⵉⵃⴰ ⵉⴽⵉⵎⵢⴰⵡⵉⵢⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵖⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⴰⵎ ⵅⴼ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵙⵍⵉⵃⴰ ⵉⴽⵉⵎⵢⴰⵡⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.