Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵉⵕ ⵣⵏⴰⴳⵉ ⵉⵏⴽⴹ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵉⵏ »

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵉⵕ ⵣⵏⴰⴳⵉ, ⴰⵎⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵉⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴽⴰⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷⵖ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵎⴰⵙ « ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵉⵏ ».
ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵙⵉⵕ ⵣⵏⴰⴳⵉ ⵉⵏⴽⴹ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵉⵏ »
14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵏⴰⴳⵉ ⵉ ⵡⵙⵉⵜ « ⵍⵓ 360.ⵎⴰ », ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴱⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴷⵖ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵉⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴽⴰⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ».

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⴷⵖ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵉⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵏⵉⴳ ⵜⵙⴱⴰⵢⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵉⴳ ⵢⴰⵔⵓ « ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢⴳⴰ, ⵉⴷ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⵡⵉⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ».

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵏⴰⴳⵉ, « ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴱⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴷⵖ, ⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵉⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴽⴰⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ».
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.