Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ: ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 40 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ: ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ
12 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵉⴼⵔⴷⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⴳⵉⵔⵉⵏ ⵏ « ⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ » ⴳ ⵜⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵣⵢⵔⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴽⴽⵯⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓ ⵏ "ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ ", ⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⵏⵉⵔ ⵉⵎⵏⴳⵉⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙ, ⵓⵍⴰ ⵜⵜⵙⵍⵉⵃ ⴷ ⴰⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ "ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ", ⴷ ⵜⵙⴽⵓⵎⵔ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵜⴽⵛⵎ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵜⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵔⵡⵉ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵎⵍⴰⵏ ⵍⵎⴰⵃⴰⴹⵉⵕ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵊⵕⵉⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.