Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ: ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ ⴳ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ, ⵎⴰⵛ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵚⵚⵃⵔⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵚⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ, ⵎⴰⵛ ⵉⵙ ⴽⴰ ⵓⴳⴰ ⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ: ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ ⴳ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ, ⵎⴰⵛ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
08 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙⵙⴽⵜⵉⵏ ⵉⵥⴰⵕⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⵉⵏ, ⴳⵔⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1970 ⴷ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵊⵢⵓⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⴽⵓⵍ ⵎⴰⴷ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⴳ 1970.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵜⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹ ⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜⵏ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ, ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ,ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ, ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉ, ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵍⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴷ ⵚⴽⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.