Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵏⵅⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵖⴷ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵅⵎⵎⴻⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵖⴷ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵏⵅⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏⵖⴷ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵉⵣⴳⴳⴰⵖⵏ ⴳ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⵜ ⴹⴼⴼⴰⵕⵏ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵖⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵣⵣⵓ ».

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ "ⵓⵔ ⵉⵎⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⴽⵔⴰ ⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼ ⵏⵏⵙ, ⵓⵔⴷ ⴽⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵎⴰⵛ ⵓⵍⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵏⴹⴼⴰⵕ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵜⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵜⵉⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵖ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.