Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴷⵔⵓ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵛⴽ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷ ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴷⵔⵓ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴷⵔⵓ
04 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵜⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⴰⴷ "ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⵓⵣⵏ ⵉ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ".

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⵅⴼ ⵎⴰ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉ ⵡⵙⴱⴱⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴷ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.