Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:19

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵏⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴽⵛⵎⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ, ⴷ ⵉⵖⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵏⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ
05 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⵙ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵔⵙⵏ ⴰⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵉⵜⵙⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⴰⴷ ⵇⵇⵕⴱⵏ ⵉⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜⵉⵏ ⴼⵍⵍⴰⵜⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙ ⴰⴷⴰⵙ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵉⵖⴰⵡⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⵎⴰ ⵢⴽⵎⵎⵍⵏ ⴰⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ », ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵙⵙⵓⵏⴼⵓ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵏⴰⵢⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.