Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:56

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.. ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵍⴰⵍⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ

ⴼⴰⵙ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵍⴰⵍⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.. ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵍⴰⵍⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ
13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵎⴰⵙ,ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ, ⵉⵕⵕⵣⵎ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳⵔ ⵜⵙⴳⴰ. ».

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⵙⵏⵜⵉ « ⵉⵍⵍⴰ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵍⴰⵍⵜⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.