Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:05

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.. ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⴼⴰⵙ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ « ⴰⵎⵎ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ».
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.. ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⵙⴳⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵉⵏⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ ⴳ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴽⵓⵍⵏⵙ, ⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵢⴰⵏ, ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴽⵓⵍ ⵎⵔⴰ ⴰⵙ ⵓⵙⴷⴷⵓⵙ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ « ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ ⴷ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵙⵙⵉ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵜ ⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⴳⵜⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⵜⵉⵏⴼⵓⵜ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵉⵡⵀⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.