Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:59

ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵍⵢⴰⵙ ⵄⵎⴰⵔⵉ ⵉⴼⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ (ⴱⴰⵎ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ (ⴱⴱⴰⵎ) ⵎⴰⵙ ⵉⴼⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵍⵢⴰⵙ ⵍⵄⵓⵎⴰⵔⵉ ⴰⴷⵖⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵍⵢⴰⵙ ⵄⵎⴰⵔⵉ ⵉⴼⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ (ⴱⴰⵎ)
08 ⵖⵓⵛⵜ 2017

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵎⴰⵔⵉ ⴰⴷⵖⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵎⴰⵛⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵉⵎ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵍ ⴱⴱⴰⵎ.

ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ: “ⵉⵖⵟⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵍⵢⴰⵙ ⵍⵄⵓⵎⴰⵔⵉ ⴰⴷⵖⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⴼⵍ ⴰⴷⵖⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵛⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵉⵎ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷ."

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵖⵓⵛⵜ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.