Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:59

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴱⴹⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ « ⵜⴰⵙⵙⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵙⵉ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏⵏⵙ » (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵕⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ "ⵜⴰⵙⵙⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵙⵉ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏⵏⵙ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴱⴹⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ « ⵜⴰⵙⵙⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵙⵉ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏⵏⵙ » (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵢⵟⵉ ⵏⴽⵡⴰⵏⴰ ⵎⴰⵛⴰⴱⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵉⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳ ⵉⵎⵔⵙⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ.

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵜⴰ ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ, ⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⴽⵓⴱ ⵣⵓⵎⴰ. ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⵙ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷ ⵕⵥⵎⵏ "ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ" ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.

"ⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵣⴷⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⵊⵎⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵟⵟⴼ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴳⵕⴹ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵍⴰⴷⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷ ⵉⴹⵉⵚ ⵉⵎⵕⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⴳⵜⵉⵔⴰⵏ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.