Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:47

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⴱⴰⴽⵉⵙⵟⴰⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵕⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵕⵕⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ, ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍ, ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴱⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏⵉⵢⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵎⴰⵍⵉⵃⴰ ⵍⵓⴷⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵢⴰⵜ ⵜⵕⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵕⵕⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⴱⴰⴽⵉⵙⵟⴰⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵕⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵕⵕⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ
10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷⵖ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵍⵄⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ, ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴷⵓⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ, ⴰⵏⴱⴱⴰⵟ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵢⴰⵏ ⵎⴰⵕⵜⴰⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⴰⵏⴱⴰⴹⵜ “ⵙⵉⴽⵓⵔⵉⵜⵉ ⴽⴰⵡⵏⵙⵍ ⵔⵉⴱⴱⵓⵕⵜ”, ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵙⵔ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷⵖ “ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.