Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:46

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ -ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⴽⵔⵉⵙⵜⴰⵏ ⴽⴰⵎⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵔⴳⴳⵉⴳ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵢⵉⵏ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ -ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ)
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⴼⵔⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ-ⴰⴼⵔⴰⵏⵚⴰⵡⵉ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⵓⵎⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵅⵓⵚⵚⴰ ⵜⵓⵢⴰⵎⵣ ⵏ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵜⴼⵜⴰ, ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵙⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵙⵔⵜⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ .

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵎⴱⵓⵏ , ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⴷ ⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ, ⴷ ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙⵓⵍ ⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵓⵎⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.