Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:08

ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ

ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ  -  
ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ, ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵊⴰⴱ ⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⴰⵕⴹⵓⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ.
ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ
09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⵙⵙⵉⵅⴼ, ⵜⵣⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ 22 ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ, ⴷ 28 ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵕⴹⵓⴳⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ, ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.