Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:26

ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ : ⵓⵎⵥⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵔⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵟⵕⴰⵎⴱ

ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ  -  
ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ 435 ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ 35 ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵙⴳ 100 ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵉⵎⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵔⵏ, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴹⵓⵏⴰⵍⴹ ⵟⵕⴰⵎⴱ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵥⴹⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵏⴱⴹⵉⵏ ⵎⵓⵃⴰⴼⵉⴹⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⵜⵉ ⵢⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵏ, ⵓⵍⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵢ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⵏ ⵓⴱⴱⴽⵉⴹ ⵏ ⴷⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016.
ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ : ⵓⵎⵥⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵔⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵟⵕⴰⵎⴱ
07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵥⴹⵉⵕ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⵉⵜ (ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵍⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ), ⵍⵍⵉ ⵎⵏⵉⴽⵏ ⵜⵉⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷⴷⵉⴼⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵃⴹⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ, ⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ. ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 23 ⴰⵏⵙⴰ ⵉ ⵉⵎⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵥⵍⵉⵏ ⴳ 218 ⴰⵏⵙⴰ.

ⵜⵙⴷⵉⴷⴷⵉ ⵜⵎⵛⵛⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⵏⴳⴹ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴳ ⵓⵔⴳⴳⵉⵔ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷⴷⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵍⵉ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.