Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:49

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵛⵎⵎⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵛⵎⵎⴰⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵛⵎⵎⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ
15 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵓⵙⴷⵉⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.  

ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵛⵎⵎⴰⵛ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵓⵜⴳⴳⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, 63 ⴰⴳⵕⴹ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ 91 ⵉⴳⵕⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ, ⴳ ⵍⵓⵇⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵛⵛⵉⵅⵉ, ⵙⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵏⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ, 19 ⵓⴳⵕⴹ. ⴱⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵙⵙⵔⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⴳⵕⵏ ⴷ ⵓⵔ ⴼⴽⵉⵏ 28 ⵓⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⴳⵕⴹ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.