Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:03

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ « ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ »

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ « ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ », ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵍⵉⵏ ⵙⵜⵉⵡⴰⵔⵜ, ⵉⵎⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ « ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ » ⴳ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ « ⵍⵎⵉⵏⵓⵕⵚⵓ »
12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⴰⵙⵎⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴱⵓⵍⵉⵣⴰⵔⵢⵓ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵄⵣⵍⴰ, ⴷ ⵍⴳⵔⴳⴰⵔⴰⵜ, ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⵔⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ, ⵏⵏ ⵓⵔ ⵜⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⵎⴹⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵔⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏⵎ.

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵜⵉⵡⴰⵔⵜ ⴳ ⴰⵙⵙⵏⵓⴱⴳ ⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵣⵓⵛⵛⵍ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⴽ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵏ ⴷ ⵄⵢⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⴳⵔⴳⵔⴰⵜ, ⴰⵎⵛⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ 06 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018.

ⵉⵃⴹⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵍⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⵉⴷ ⴱⴰⵔⵣ, ⴷ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴰⵙⵎⴷⵢ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵉⴽⵙⵏⴷⵔ ⵉⴼⴰⵏⴽⵓ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.