Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷⴰⵎⴰ ⴱⴰⵕⵓ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵎⴰⴷⵓ ⵟⴰⵏⴳⴰⵕⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷⴰⵎⴰ ⴱⴰⵕⵓ
03 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⴳ ⵢⴰⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔ, ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⴰⵎⴱⵉ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⴰⵎⴱⵉ ⴰⴷⴰⵎⴰ ⴱⴰⵕⵓ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.