Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:08

ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵏⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵖⵜⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵏⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵛⵛⵉⵅⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⴰⴷ.
ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵏⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ
15 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⵉⵛⴽⵔⵏ, ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴽⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ, ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵏⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴷ ⵜⵙⵜⴰ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵛⵛⵉⵅⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.