Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ

ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ  -  
ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ, ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⵉⴼⴰⵏ ⴷⵓⴽⵉ ⵎⴰⵕⴽⵉⵥ.
ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
08 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵍⴽ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴳ ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵕⴽⵉⵥ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.