Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:29

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴷⴼ ⴷⴷⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⴼ ⴷⴷⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ.
ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴷⴼ ⴷⴷⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ
13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⴽⴹ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵉⴷⵍⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⴰⵡ, ⵉⵏⴽⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⴷⴼ ⵏ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.