Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⴰⵙⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⵡⴰⵔⴷⵓ ⴼⵉⵔⵓ ⵍⵡⵉⵙ ⵔⵓⴷⵔⵉⴳⵉⵣ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵜ.
ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⴰⵙⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ
16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⵣⵣⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2016 ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉ ⵎⴰⵕⵙⵉⵍⵓ ⵏⵓⵏⵓ ⴷⵓⵔⴰⵜⵉ ⵕⴱⵉⵍⵓ ⴷⵉ ⵙⵓⵣⴰ, ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵓⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵜⵏ, ⵉⵔⵏⵓ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵓⴷⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⴳⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴹⵉⴽⵕⵏ ⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⵜⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⴳⵔ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.