Maghreb Arab Press

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵎⵉⵜⵔⵉ ⵎⵉⴷⴼⵉⴷⵉⴼ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⴼ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ .
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵜ
12 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵣⵔⵉⵏ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴷⵖ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵔ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵎⵉⴷ .

ⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵎⵉⵜⵔⵉ ⵎⵉⴷⴼⵉⴷⵉⴼ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵉⵔⵔⴰ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ, ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵣⴰⴳⴳⵯⵣ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ- ⵙⵍⴰ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.