Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:03

ⵉⵏⴽⴹ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵕ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ

ⵊⵓⵏⵉⴼ  -  
ⵉⵏⴽⴹ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵕ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ « ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ».
ⵉⵏⴽⴹ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵕ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ
13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⴰⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⴱⵓⴽⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵔⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷⴰⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴼⵔⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏⵉⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴱⵓⴽⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵓⴼⵡⵡⵉⴹ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 36 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.