Maghreb Arab Press

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⴽ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⴽ, ⴰⵏⴹⵕⵉ ⴱⴰⴱⵉⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⴽ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⴱⵉⵛ ⵙⴳ ⵓⵏⵙⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵓⵍ, ⵣⵓⵍⵏ ⵙⵓⵍ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵜⵛⵉⴽⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵕⵎⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵏⵢⴰ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.