Maghreb Arab Press

ⵉⴼⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵓ ⴱⵓⵅⴰⵕⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⴰⵜ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⵓⴷⵏⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
ⵉⴼⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⴰⵏⵜ
11 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴼⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⴳ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ .

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵢⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵓⵍ, ⵣⵓⵍⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵓ ⴱⵓⵅⴰⵕⵉ, ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ-ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⴷ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ-ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⴷ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵄⵙⴽⴰⵔⵉⵢⵏ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.