Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:02

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⴰⵣⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙⵔ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ( ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵍⵖⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵙⵔ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷⵖ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵢⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵎⵓⵏⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⵓⵀⵉⵏⴳⴰ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴰⵏⵎⴰⵕ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⴰⵣⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙⵔ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ( ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ)
12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ « ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⴰⵣⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙⵔ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ».

ⴷ ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷⵖ, ⴷⴷⴰⵏⴷ « ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷⵖ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵢⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵎⵓⵏⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⵓⵀⵉⵏⴳⴰ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴰⵏⵎⴰⵕ ».

ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙ « ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷⵖ ⵉⴳⵉⵟⵏ ⴷ ⵍⴽⵡⴰⵛ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵛⵛⵉ, ⴷ ⴷⵡⴰ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.