Maghreb Arab Press

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ "ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⴷⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵙⵓ ⵜⴰⵏⴼⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⴰⵜⵜⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ" (ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴰⵣⵎⵎⵓⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵍⵎⵓⴻⴰⵛⵛⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵔⵛⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⴰⵡⵜⴰⵙ ⵢⵓⴼⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴱⵖⴰⵔⵏ.
ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵣⵎ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⴷⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵙⵓ ⵜⴰⵏⴼⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⴰⵜⵜⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ (ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)
07 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ « ⵍⵉⴽⵓⵏⵓⵎⵉⵙⵜ », ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵉⵎⴷⵉⴷⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵙⵓ ⵜⴰⵏⴼⵏⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵔⵛⵎ « ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ » ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵡⵊⴷ ⴳ 2019.

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴰⵣⵙⴰⵡⵔ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵢⴰⴷ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜ ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴽⵙⵉⵍ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴰⵡⵔ ⴰⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵢⵓⴼⵏ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴱⵖⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⴳⵔ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵖⵡⵙⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.