Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⴰⴹⵓⴷ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ

ⵊⵓⵏⵉⴼ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⴰⴹⵓⴷ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵎⵓⵍⴰ ⵄⴱⴷⵍⵎⵓⵎⵏⵉ, ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ.
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⴰⴹⵓⴷ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ
06 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉ, ⵜⵙⵙⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⴰⴹⵓⴷ, ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵀⴰⵢⴻⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⴰⴹⵓⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⴰⴹⵓⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵎⵓⵎⵏⵉ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵀⴰⵢⴻⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⴰⴹⵓⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴳ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⴰⴹⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵊⵓⵏⵉⴼ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.