Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰⵜ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⵓ ⴼⵕⴰⵏⴽⵏ ⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  
ⵜⵙⵇⵙⴰ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ, ⴳⵡⵉⵏⴰⵢⵍ ⴳⵔⵓⴼⵓⵏⵢⵓⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ, ⴷⵉⴷⵢⵉⵀ ⵔⵉⵏⴷⵉⵔⵣ, ⴷⴰⵜ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵢⵓ ⴼⵕⴰⵏⴽⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰⵜ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⵓ ⴼⵕⴰⵏⴽⵏ ⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ, ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵕⴰⵏⴽⵏ, ⵎⴰⵙ “ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵉⴳ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵅⵛⴰⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵏⵏⵙ”.

ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ, ⵜⵏⴽⴹ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⵢⵓ ⴼⵔⴰⵏⴽⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ, ⵎⴰⵙ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵓⵔ ⵓⵔⴽⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ».

ⵉⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ ⵎⴰⵙ « ⵜⵏⴳⴹ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵜⵢⵓ ⴼⵔⴰⵏⴽⵏ ».

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵔⴰⵏⴽⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ «ⵓⵅⵚⵚⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⴹⵏⵉⵏ».

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.