Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ "ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴰ", ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴷⵓⴷⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴳⴰ ⵡⵙⴰⵜⵉⵍ "ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴰ", ⵍⵍⵉ ⵓⵕⵥⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ 01:42:31 ⴳ "ⴽⵓⵔⵓ" ⴳ ⴳⵓⵢⴰⵏⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ.
ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⴰ, ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴷⵓⴷⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)
09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵜⴳⴰ "ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ", ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵊⵊ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.