Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:14

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⴰⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ- ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ

ⴱⵉⴽⵉⵏ  -  
ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⴰⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⴰⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ- ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ
03 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵙⵎⴰⴷⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⴽⴱⴰⵕ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⵜⵓⴳⵔⵏ ⴳ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.