Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⴼⴰ ⴽⵓⵏⴷⵉ, ⵉⵍⴽⵎ ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  
ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏⵢⴰ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⴼⴰ ⴽⵓⵏⴷⵉ, ⵢⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ.
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⴼⴰ ⴽⵓⵏⴷⵉ, ⵉⵍⴽⵎ ⵟⴰⵏⵊⴰ
08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵢⵓⴼⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⴰⵥⵕⴼ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵃⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ.

ⵉⵙⵙⵥⵕⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵏⴷⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵖⵏⵣⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵓⵍ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⵓⵍⵏ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵎⵃⵃⵎⴷ ⵍⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ, ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⵎⵓⵃⵃⵎⴷ ⵙⴰⵄⵓⴷ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ.

«ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵓⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵛⴽⴰⵖ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵏⴷⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ "ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵖⵉⵏⵢⴰ, ⵓⵍⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ».

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.