Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:58

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵣⴹⴰⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⴰⵏ ⵙⵔ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴱⵍⴰ ⵜⵓⵥⵕⵉⵜ ⵎⵖⴷ ⵍⴼⵉⵣⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵏⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵍⵍ ⵜⴰⵏⵉ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵇⵇⴰⵕ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵣⴹⴰⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⴰⵏ ⵙⵔ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴱⵍⴰ ⵜⵓⵥⵕⵉⵜ ⵎⵖⴷ ⵍⴼⵉⵣⴰ.
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵣⴹⴰⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⴰⵏ ⵙⵔ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴱⵍⴰ ⵜⵓⵥⵕⵉⵜ ⵎⵖⴷ ⵍⴼⵉⵣⴰ
05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ « ⵃⴰⵎⴰⴷ » ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵣⵏⵉⴱⵕ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵇⴰⵟⴰⵕ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵏⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵍⵍ ⵜⴰⵏⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵃⴹⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵙⵉⵡⵍⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⵖ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵉⵖ, ⵙⴰⵡⵍⵏ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.