Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:26

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ « ⴰⵏⴷⵉⵣ » ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ « ⴰⵏⴷⵉⵣ », ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵓ ⵎⵉⵣⴰ ⵎⵓⵏⴽⴰⴹⴰ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ « ⴰⵏⴷⵉⵣ » ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵓ ⵎⵉⵣⴰ, ⴳ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⵓⴼⴼⵖ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵖⵍⴼ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵉⵙⵙⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ », ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⵜ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⵙⵖⵍⵉⵏ ⵏⵇⴰⵏⴰⵄⴰ ⵏⵏⵅ ⵙ ⵜⵣⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵥⴰⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵙⵎⵉⴷ ».

ⵉⵣⵓⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵏⴷⵉⵣ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵛⵛⴰⵔⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⴰⵏⵏ, ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.