Maghreb Arab Press

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵍⴰⴻⵉⵎⵎⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵙⵓⵎⴰⵢⵍⵓ ⴱⵓⴱⵉⵢⵉ ⵎⴰⵢⴳⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵍⴰⴻⵉⵎⵎⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ.
ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵍⴰⴻⵉⵎⵎⴰ
09 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵍⴰⴻⵉⵎⵎⴰ ⴷ ⵍⵎⵓⵕⵛⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵍⵎⵓⵕⵛⵉⴷⴰⵜ, ⵉⵎⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵢⴳⴰ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ "ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉ 500 ⵉⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ".

ⴰⵎⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⴼⵉⵇ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵉⵣⵓⵍ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵙⴳⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.