Maghreb Arab Press

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⴼ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ- ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⵡⴰⵕⴷ ⴼⵉⵍⵉⴱ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴷ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ- ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.
ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⴼ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ- ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ
14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⴽⵛⴰⵎ ⵓⵔⵣⴰⴷ ⴷⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷⵖ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ - ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⵉⵍⴳⴳⵉⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ”, ⵏⵏⴰ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⵖ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ13 ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ- ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.