Maghreb Arab Press

ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ.. ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵔⴰ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵖ, ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴰⵙⵎⵖⵓⵔ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.
ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ.. ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ
12 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⴷ ⵜⵔⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴷⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵣⵔⵉⴼ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼⵉ ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ, ⴷ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ,ⵉⴳⵉⵜⵉ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ, ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵉⵜ ⴳ ⴷⵉⵏⴰⵎⵢⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴷⵖ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⴼⵉⴹ ⴰⴷⵎⵉⵏⵓ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴳ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵛⵓⵎ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵜ, ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴼⵙⵉ ⴰⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵓ ⵡⵣⵔⵉⴼ ⵉⵣⵉⵍ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴷⵎⵉⵏⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⴳ ⵡⵙⵙⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵅⴼ ⵉⵔⵉⵎ ⵙⵜⵉ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵄⵜ, ⴷ ⵉⵣⵔⵉⴼ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳ, ⵏⵏⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.