Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:14

ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ - ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ (ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ - ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵓⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, « ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ».
ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ - ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ (ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ)
30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏⵉⴳ ⵜⴼⵓⴽⴽⴰ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ - ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵎⴰⵙ « ⵏⴽⴹⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ».

ⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵓⵍⵖⵓ ⴷⵖ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵎⴰⵙ « ⵉⵔⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵉⵏ 13 ⵏ ⵢⵉⴼⴷ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵙⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ », ⴷ ⵎⴰⵙ « ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵖⵓⵍ ⵎⵖⴷ ⵜⵣⵣⴷⵖ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴷⵖ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⵖⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ».

ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ - ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ 17 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.