Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ : ⵜⵎⵙⴰⵙ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ.
ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ : ⵜⵎⵙⴰⵙ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ
10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ « ⵜⵏⵏⴰⵍ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴽⵎⵎⵍⵏ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵓⵣⵣⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ».
 
ⵉⵙⵜⴳ ⵙⵓⵍ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵡⵉⵙⵙ 2414 (2018) ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵍⴰⵡ ⴷ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ. ⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵍⵎⵉⵚⴹⴰⵇⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵏ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷ.
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.