Maghreb Arab Press

ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⵉⵣⵓⵍ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ ⵏ ⵊⵓⵏⵉⴼ

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  
ⵉⵣⵓⵍ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ, ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵣ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 5 ⴷ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵜ.
ⵚⵚⵃⵕⴰ: ⵉⵣⵓⵍ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ ⵏ ⵊⵓⵏⵉⴼ
04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵣ "ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵇⴱⵍⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵚⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 5 ⴷ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ", ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵕⵃⴰⵏ ⴼⴰⵕⵓⵇ.

ⵔⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙ ⵊⵓⵏⵉⴼ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴷ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ ⵅⴼ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵜ. ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⵕⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.