Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴹⵕⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ), ⵓⴹⵕⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ.
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴹⵕⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ
13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

"ⵎⵇⵇⵓⵕⵖ ⴳⵔ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ», ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ « ⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ».

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵙⵓⵍ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵣⴰⵖⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰⵏ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2015, ⵉⵙⵓⴳⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵔⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.